Polityka prywatności
Polityka prywatności OXYNET S.A.
 
Polityka prywatności OXYNET S.A. przedstawia zasady pozyskiwania, wykorzystywania
i usuwania przez OXYNET S.A. informacji, w tym danych osobowych. Dotyczy ona klientów
OXYNET S.A. oraz użytkowników serwisu internetowego www.oxynet.pl, a także osób
kontaktujących się osobiście lub za pośrednictwem środków komunikacji z Biurem Obsługi
Klienta OXYNET S.A., będącymi lub zamierzającymi zostać klientami usług świadczonych
przez OXYNET S.A (zwanych dalej „Klientami”). Ponadto Polityka prywatności OXYNET
S.A. odnosi się do osób ubiegających się o zatrudnienie w OXYNET S.A., osób
reprezentujących Klientów przed OXYNET S.A., na rzecz których zawarto umowy
o świadczenie usług a także użytkowników serwisu internetowego www.oxynet.pl.
 
I. Informacje o administratorze danych osobowych
Administratorem danych osobowych klientów w rozumieniu przepisów Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej
„RODO”) jest OXYNET Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, 61-483 Poznań,
ul. Drużynowa 12, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
nr KRS 0000658451, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Poznań – Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP
7822550871, REGON 302151490, wysokość kapitału zakładowego: 4 068 704,00 złotych
(zwana dalej: „OXYNET S.A”).
 
II. Dane kontaktowe administratora danych i inspektora ochrony danych
Adres korespondencyjny: OXYNET S.A., ul. Drużynowa 12, 61-483 Poznań,
Numer telefonu Biura Obsługi Klienta: 16 621 77 77,
Adres serwisu internetowego: www.oxynet.pl,
Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych. We wszelkich sprawach
związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez OXYNET S.A. można uzyskać
informację kontaktując się:
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iod@oxynet.pl,
- listownie na adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych OXYNET S.A., ul. Drużynowa 12,
61-483 Poznań.
 
III. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez OXYNET S.A. w celach i na podstawie:
1. W celach niezbędnych do wykonania umowy Klienta lub do podjęcia działań na żądanie
Klienta przed zawarciem umowy– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
2. W celach wypełniania ciążących na OXYNET S.A. obowiązków prawnych – na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c RODO - takich jak, przykładowo: zapewnienia bezpieczeństwa usług,
rozpatrywania reklamacji, wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów
księgowych czy realizacji zobowiązań podatkowych;
3. W celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów OXYNET S.A. – na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f RODO - takich jak, przykładowo:
a. w razie skorzystania przez Klienta z prawa do odstąpienia od umowy o świadczenie usług
telekomunikacyjnych, w efekcie czego uważana będzie ona za niezawartą, a Klienta dane
osobowe nie będą przetwarzane na podstawie stosunku umownego;
b. zapewnienia rzetelnej obsługi i wysokiej jakości świadczonych usług;
c. zapobiegania oszustwom;
d. marketingu bezpośredniego;
e. wewnętrznych celów administracyjnych OXYNET S.A.;
f. zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji;
g. zapewnienie bezpieczeństwa usług oferowanych lub udostępnianych przez sieci i systemy
informacyjne;
h. dochodzenia roszczeń wynikających z umów;
i. analizowania danych.
W innych celach OXYNET S.A. przetwarza dane osobowe Klientów, na podstawie i o ile
Klienci udzielili na to wyraźnej zgody – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 
IV. Zakres i sposób przetwarzania informacji, w tym danych osobowych
1. W trakcie kontaktu Klienta z OXYNET S.A., w szczególności jako abonenci, osoby
zainteresowane ofertą, kierujące pytania, w celu uzyskania wsparcia albo zamówienia usług
lub produktów, OXYNET S.A. gromadzi informacje na potrzeby realizacji wniosków Klienta
i aby prowadzić komunikację. Zakres przechowywanych danych każdorazowo zależy od
celu kontaktu i wybranych środków komunikacji.
2. Jeżeli Klient przekazuje swoje dane kontaktowe, takie jak numer telefonu lub adres poczty
elektronicznej, wpisując je w formularzach dostępnych w serwisie www.oxynet.pl w
związku z zainteresowaniem usługami, OXYNET S.A. wykorzystuje je do przedstawienia
oferty. Gromadzi wówczas także informacje na temat daty i godziny przesyłanych zapytań
oraz adresu IP urządzenia, z którego dokonano zgłoszenia.
3. Jeżeli Klient zamierza korzystać z oferowanych przez OXYNET S.A. usług dobrowolnie
zawiera umowę. Podaje wówczas swoje dane osobowe takie jak imię i nazwisko, numer
PESEL albo nazwę, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz adres
zamieszkania. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Jeżeli jednak
Klient nie poda tych danych, przepisy prawa uniemożliwią świadczenie Klientowi usług
i dokonywanie stosownych rozliczeń. Aby zapewnić wysoki poziom świadczonych usług
oraz sprostać oczekiwaniom Klienta OXYNET S.A. umożliwia podanie również innych
danych osobowych, takich jak adres do korespondencji, numer telefonu czy adres poczty
elektronicznej (e-mail) co usprawnia kontakt między stronami umowy i pozwala oferować
Klientowi coraz to lepsze produkty. W trakcie trwania umowy OXYNET S.A. wchodzi
w posiadanie również innych danych, takich jak:
a. dane transmisyjne, czyli dane o dostępie do internetu wraz z adresami elektronicznymi
urządzeń komunikujących się między sobą, czasem trwania połączeń, ilości przesyłanych
i odbieranych danych,;
b. dane o numerze rachunku bankowego Klienta i dane o banku lub instytucji płatniczej
obsługującej Klienta, jeżeli Klient dokonuje płatności za ich pośrednictwem.
4. Kiedy Klient prowadzi rozmowy z przedstawicielami OXYNET S.A. za pośrednictwem
połączeń telefonicznych zazwyczaj są one rejestrowane. Nagrania przechowywane są dla
zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług, w celach dowodowych oraz szkolenia
personelu.
5. Gdy Klient odwiedza Biuro Obsługi Klienta, OXYNET S.A. rejestruje imię i nazwisko, a
wizerunek Klienta utrwalany jest na nagraniach kamer monitoringu rozmieszczonych w
obiekcie. Jest to konieczne dla zapewnienia ochrony bezpieczeństwa osób i mienia.
6. Jeżeli czynności podejmowane są przez pełnomocnika, OXYNET S.A. odnotowuje imię i
nazwisko, numer PESEL oraz nazwę, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość
pełnomocnika. Służy to zapobieganiu ujawniania informacji osobom nie uprawnionym do
dostępu do nich.
7. W przypadku, gdy płatności z tytułu świadczonych usług dokonywane są przez inną
osobę, niż ta z którą zawarto umowę lub z rachunku bankowego do niej nie należącego,
OXYNET S.A. przechowuje informacje na temat tych płatności oraz imię i nazwisko lub
nazwę płatnika, numer rachunku bankowego oraz adres jego posiadacza.
8. Jeżeli Klient udostępnił w celu otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną
dane takie jak: numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, OXYNET S.A. może
wykorzystywać je w celach marketingowych, kierując do Klienta informacje o wydarzeniach,
produktach i rozwiązaniach promujących oferowane usługi. W każdej chwili Klient może
zrezygnować z otrzymywania treści promocyjnych, jak również swobodnie decydować o
wyrażeniu lub nie wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji handlowych wybranymi
środkami komunikacji.
9. Wówczas, kiedy Klient korzysta z serwisu www.oxynet.pl (w tym z elektronicznego biura
obsługi klienta e-bok), OXYNET S.A. wchodzi w posiadanie informacji częściowo
wysyłanych automatycznie przez przeglądarki internetowe. Są one potrzebne do
zapewnienia ich prawidłowego działania, a także umożliwienia Klientom użytkowania
serwisów, w szczególności rejestracji czy logowania do konta klienta i jego obsługi, ich
usprawniania oraz spełnienia przez OXYNET S.A. wymagań w zakresie bezpieczeństwa
i wymogów prawnych a ponadto do opracowywania statystyk i dokonywania badań
analitycznych. Informacje te mogą zawierać dane takie jak: adres IP urządzenia, jego rodzaj,
unikalny identyfikator, nazwę systemu operacyjnego, ustawienia przeglądarki, datę i
godzinę przesyłanych zapytań oraz prezentować aktywności Klienta w serwisie
internetowych. To, które konkretnie informacje OXYNET S.A. uzyskuje, zależy od rodzaju
urządzenia i ustawień oprogramowania używanego przez Klienta.
10. Jeżeli osoby ubiegają się o zatrudnienie w OXYNET S.A., przekazują wówczas informacje
takie jak: imię i nazwisko, adres, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
OXYNET S.A. analizuje te dane i wykorzystuje je w celu podjęcia decyzji o zatrudnieniu.
Decyzja o tym czy będą one przechowywane na potrzeby przyszłych rekrutacji zależy od
osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 
V. Informacja o „cookies” w serwisie www.oxynet.pl
1. Serwis internetowy www.oxynet.pl wykorzystuje pliki z informacjami zwane ciasteczkami
(ang. „cookies”) jedynie do konfiguracji serwisu tj. umożliwienia ustawienia funkcji i usług.
„Cookies” to niewielka informacja tekstowa, wysyłana przez serwis internetowy do
przeglądarek internetowych, które następnie przechowują je w urządzeniach, z których
użytkownik korzysta (komputer, smartphone, smartwatch) lub uzyskują dostęp do
informacji już przechowywanych. Tego rodzaju pliki, składają się z ciągów znaków,
będących zakodowanymi informacjami na temat aktywności użytkownika w serwisie
internetowym. Nie zawierają one danych pozwalających
na ustalenie tożsamości użytkownika, ani nie powodują zmian konfiguracyjnych
w urządzeniu końcowym użytkownika i jego oprogramowaniu.
2. W każdej chwili użytkownik serwisu internetowego ma możliwość określenia warunków
przechowywania lub uzyskania dostępu do informacji zawartych „cookies” za pomocą
ustawień oprogramowania zainstalowanego na swoim urządzeniu lub konfiguracji usługi
(np. poprzez zmianę ustawień używanej przeglądarki internetowej). Standardowo
przeglądarki internetowe pozwalają na zapisywanie plików „cookies”. Każdy użytkownik
może zrezygnować z zapisywania plików "cookies", blokując przyjmowanie plików
„cookies” na swoim urządzeniu oraz usunąć wszystkie zebrane wcześniej informacje.
Szczegółowe informacje o sposobie obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach
przeglądarki internetowej. Całkowite uniemożliwienie umieszczania plików „cookies”
w urządzeniu użytkownika może jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu z serwisu
internetowego www.oxynet.pl.
 
VI. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu
Dane osobowe Klienta nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
profilowane, co oznacza, że żadne decyzje wywołujące wobec Klienta skutki prawne
lub w podobny sposób istotnie wpływające na Klienta nie są oparte wyłącznie
na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie
podejmowaną decyzją.
 
VII. Informacje o odbiorcach danych osobowych
Dane osobowe Klienta OXYNET S.A. udostępnia wyłącznie, kiedy jest to konieczne dla
prawidłowego świadczenia usług i w granicach prawa powszechnie obowiązującego,
podmiotom gwarantującym bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych. OXYNET
S.A. dba o ochronę prywatności Klientów i nie sprzedaje danych osobowych.
Dane osobowe Klienta mogą być udostępnione:
1. Podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu OXYNET S.A., w szczególności:
a. przedstawicielom w procesie obsługi klienta;
b. handlowcom pośredniczącym w sprzedaży usług;
c. montażystom sprzętu i technikom rozprowadzającym łącza;
d. podmiotom obsługującym sieci telekomunikacyjne;
e. podmiotom zapewniającym obsługę lub udostępniającym systemy teleinformatyczne;
f. podmiotom dostarczającym usługi telekomunikacyjne, w tym telewizję cyfrową;
g. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską niebędącym
operatorami pocztowymi;
h. agencjom reklamowym;
i. podmiotom świadczącym usługi księgowe, kadrowe, doradcze lub prawne.
2. Innym administratorom danych osobowych działającym we własnym imieniu, tj.:
a. operatorom pocztowym;
b. bankom i instytucjom płatniczym;
c. podmiotom nabywającym wierzytelności;
d. biurom informacji gospodarczej.
3. Podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w tym sądom i prokuraturom,
jeżeli wymaga tego prawo.
 
VIII. Okres przechowywania danych osobowych i kryteria ustalania tego okresu
Dane osobowe Klienta przetwarzane są w okresie obowiązywania umów. Następnie po ich
zakończeniu i ograniczeniu ich zakresu do danych niezbędnych do wypełniania ciążących
na OXYNET S.A. obowiązków prawnych, przetwarzane są w okresie wskazanym w
przepisach prawa powszechnie obowiązującego lub zgodnie z kryteriami w nich
wyznaczonymi. W tym samym okresie dane osobowe Klienta przetwarzane są w celach
realizacji prawnie uzasadnionych interesów OXYNET S.A., jeżeli nie Klient nie sprzeciwia
się temu. Ponadto, gdy istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania
danych, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Klienta lub podstawy do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli OXYNET S.A. przetwarza dane osobowe na
podstawie wyrażonej przez Klienta zgody, robi to nie dłużej, niż do chwili,
w której taką zgodę Klient wycofa.
 
IX. Uprawnienia
W związku z przetwarzaniem przez OXYNET S.A. danych osobowych, Klientowi
przysługuję poniższe uprawnienia dotyczące danych osobowych, realizowane w formie
wniosku zgłoszonego Inspektorowi Ochrony Danych OXYNET S.A.:
1. dostępu do danych osobowych, tj. uzyskania informacji, czy OXYNET S.A. przetwarza
dane Klienta, a jeśli tak, to w jakim zakresie,
2. sprostowania danych osobowych, w przypadku, gdy zdaniem Klienta są one
nieprawidłowe lub niekompletne,
3. ograniczenia przetwarzania danych, tj. nakazania przechowywania danych dotychczas
zebranych przez OXYNET S.A. i wstrzymania dalszych operacji na danych, za wyjątkiem ich
przechowywania,
4. usunięcia przetwarzania danych, które przetwarzane są przez OXYNET S.A.
bezpodstawnie,
5. przeniesienia danych osobowych, tj. przesłania danych innemu administratorowi danych
(np. innemu operatorowi telekomunikacyjnemu) lub przesłania ich Klientowi.
W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną przez Klienta
zgodę, Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, z tym
zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego OXYNET S.A. dokonał na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Klientowi przysługuje również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu
wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub z przyczyn
związanych ze szczególną sytuacją Klienta – wobec przetwarzania danych, które odbywa się
w oparciu o wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub dla celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów OXYNET S.A.
Inspektor Ochrony Danych odpowiedzi udziela zazwyczaj w terminie do miesiąca od dnia
wystąpienia przez Klienta z wnioskiem, chyba że w tym samym czasie poinformuje Klienta
o przedłużeniu tego terminu o okres do maksymalnie dwóch kolejnych miesięcy, z uwagi na
skomplikowany charakter wniosku lub liczbę zgłoszeń. Każdorazowo Klient proszony jest
o podanie danych pozwalających zidentyfikować Klienta bez narażenia na udostępnienie
informacji osobom nieuprawnionym.
 
X. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
OXYNET S.A. dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało
się w sposób zgodny z przepisami prawa. Jeżeli jednak Klient uzna, iż doszło do naruszenia,
mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (następcy Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).
 
XI. Podstawowe informacje na temat zabezpieczania danych
OXYNET S.A. wprowadził szereg środków technicznych i organizacyjnych, w tym
stosownych procedur, mających zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych Klientów.
OXYNET S.A. powołał Inspektora Ochrony Danych, który stale nadzoruje przetwarzanie
danych Klientów oraz kontroluje zgodność podejmowanych działań z przepisami prawa.
Pracownicy i przedstawiciele OXYNET S.A. zostali przeszkoleni w zakresie ochrony danych
osobowych, a ich kwalifikacje są na bieżąco sprawdzane i podnoszone w związku z nowo
powstającymi zagrożeniami. Dostęp do danych osobowych Klienta mają wyłącznie
pracownicy i przedstawiciele działający z upoważnienia OXYNET S.A.
 
XII. Zmiany w Polityce prywatności
Polityka prywatności OXYNET S.A. obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.
Polityka prywatności OXYNET S.A. może być okresowo aktualizowana. Aktualna wersja
dostępna jest pod adresem www.oxynet.pl.