Zapytania ofertowe

 

 

W związku z prośbami potencjalnych oferentów Zamawiający zmienia w zapytaniu ofertowym punkt 9 w zakresie wysokości i sposobu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Ponadto zapytanie ulega aktualizacji w punkcie 2, gdzie Zamawiający powołuje obecnie obowiązujące wydane przez Ministerstwo Rozwoju w dniu 19 września 2016 r. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Wobec powyższych zmian Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 25 stycznia 2017 r. do godziny 10.00. Sposób i miejsce złożenia ofert nie ulegają zmianie.

Otwarcie ofert nastąpi w Poznaniu przy ulicy Drużynowej 12 w dniu 25 stycznia 2017 r. bezpośrednio po upływie terminu do ich złożenia.

 

Aktualne Zapytania Ofertowe z uwzględnieniem zmian z 10.01.2017 r.

 

Zapytanie ofertowe nr PSR 1/775/2016 

Zapytanie ofertowe nr PSR 2/777/2016 

Zapytanie ofertowe nr PSR 3/780/2016 

 

W związku z prośbami potencjalnych oferentów Zamawiający przedłuża termin składania ofert zapytania ofertowego nr PSR 1/775/2016 oraz PSR 3/780/2016  do dnia 12 stycznia 2017 r. do godziny 10.00.

 

Sposób i miejsce złożenia ofert nie ulegają zmianie.

 

Otwarcie ofert nastąpi w Poznaniu przy ulicy Drużynowej 12 w dniu 12 stycznia 2017 r. o godz. 12:00.

 

 

Zapytanie ofertowe nr PSR 1/775/2016 - nieaktualne

Umowa o zachowaniu poufności nr PSR 1/775/2016

Zapytanie ofertowe nr PSR 2/777/2016 - nieaktualne

Umowa o zachowaniu poufności nr PSR 2/777/2016

Zapytanie ofertowe nr PSR 3/780/2016 - nieaktualne

Umowa o zachowaniu poufności nr PSR 3/780/2016

 

 

 

Firma Polskie Sieci Radiowe Sp. z o.o. S.K.A. informuje iż publikacja przedmiotowych zapytań ofertowych dotyczących projektów budowy sieci szerokopasmowej na obszarach POPC nr 180775, 180777 i 180780 została zmieszczona na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 

 

Informacja o publikacji zapytań ofertowych -> pobierz

 

 

KOMUNIKAT O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTAŃ OFERTOWYCH I ODSTĄPIENIU OD PROCEDURY WYBORU OFERENTA

 -> pobierz

 

 

Zamówienie z dnia 12.07.2016 r. Przedmiot zamówienia : dostawa usług, towarów i usług budowlanych w ramach realizacji projektu pt. „Budowa sieci światłowodowej na obszarze POPC01_180775"

PSR zapytanie ofertowe nr 180775 -> unieważnione

 

Zamówienie z dnia 12.07.2016 r. Przedmiot zamówienia : dostawa usług, towarów i usług budowlanych w ramach realizacji projektu pt. „Budowa sieci światłowodowej na obszarze POPC01_180777"

 PSR zapytanie ofertowe nr 180777 -> unieważnione

 

Zamówienie z dnia 12.07.2016 r. Przedmiot zamówienia : dostawa usług, towarów i usług budowlanych w ramach realizacji projektu pt. „Budowa sieci światłowodowej na obszarze POPC01_180779"

PSR zapytanie ofertowe nr 180779 -> unieważnione

 

Zamówienie z dnia 12.07.2016 r. Przedmiot zamówienia : dostawa usług, towarów i usług budowlanych w ramach realizacji projektu pt. „Budowa sieci światłowodowej na obszarze POPC01_180780"

PSR zapytanie ofertowe nr 180780 -> unieważnione

 

Zamówienie z dnia 12.07.2016 r. Przedmiot zamówienia : dostawa usług, towarów i usług budowlanych w ramach realizacji projektu pt. „Budowa sieci światłowodowej na obszarze POPC01_180832"

PSR zapytanie ofertowe nr 180832 -> unieważnione

 

Zamówienie z dnia 12.07.2016 r. Przedmiot zamówienia : dostawa usług, towarów i usług budowlanych w ramach realizacji projektu pt. „Budowa sieci światłowodowej na obszarze POPC01_180833"

PSR zapytanie ofertowe nr 180833 -> unieważnione