Polityka prywatności
POLITYKA PRYWATNOŚCI OXYNET Sp. z o.o.
 
Polityka prywatności OXYNET Sp. z o.o.
przedstawia zasady pozyskiwania, wykorzystywania i usuwania przez OXYNET Sp. z o.o. informacji, w tym danych osobowych. Dotyczy ona klientów OXYNET Sp. z o.o. oraz użytkowników serwisu internetowego www.oxynet.pl, a także osób kontaktujących się osobiście lub za pośrednictwem środków komunikacji z Biurem Obsługi Klienta OXYNET Sp. z o.o., będącymi lub zamierzającymi zostać klientami usług świadczonych przez OXYNET Sp. z o.o. (zwanych dalej „Klientami”). Ponadto Polityka prywatności OXYNET Sp. z o.o. odnosi się do osób ubiegających się o zatrudnienie w OXYNET Sp. z o.o., osób reprezentujących Klientów przed OXYNET Sp. z o.o., na rzecz których zawarto umowy
o świadczenie usług a także użytkowników serwisu internetowego www.oxynet.pl.
 
I. Informacje o administratorze danych osobowych
 
Administratorem danych osobowych klientów w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) jest OXYNET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, 61-483 Poznań, ul. Drużynowa 12, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000938798, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 7822550871, REGON 302151490, wysokość kapitału zakładowego: 4 068 800,00 złotych (zwana dalej: „OXYNET Sp. z o.o.”).
 
II. Dane kontaktowe administratora danych i inspektora ochrony danych
 
Adres korespondencyjny: OXYNET Sp. z o.o., ul. Drużynowa 12, 61-483 Poznań,
Numer telefonu Biura Obsługi Klienta: 16 621 77 77,
Adres serwisu internetowego: www.oxynet.pl,
 
Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez OXYNET Sp. z o.o. można uzyskać informację kontaktując się:
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iod@oxynet.pl,
- listownie na adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych OXYNET Sp. z o.o., ul. Drużynowa 12, 61-483 Poznań.
 
III. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
 
Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez OXYNET Sp. z o.o.

1. W celach niezbędnych do wykonania umowy Klienta lub do podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

2. W celach wypełniania ciążących na OXYNET Sp. z o.o. obowiązków prawnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - takich jak, przykładowo: zapewnienia bezpieczeństwa usług, rozpatrywania reklamacji, wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych czy realizacji zobowiązań podatkowych;

3. W celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów OXYNET Sp. z o.o.

a. w razie skorzystania przez Klienta z prawa do odstąpienia od umowy o świadczenie usług
telekomunikacyjnych, w efekcie czego uważana będzie ona za niezawartą, a Klienta dane osobowe nie będą przetwarzane na podstawie stosunku umownego;
b. zapewnienia rzetelnej obsługi i wysokiej jakości świadczonych usług;
c. zapobiegania oszustwom;
d. marketingu bezpośredniego;
e. wewnętrznych celów administracyjnych OXYNET Sp. z o.o.;
f. zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji;
g. zapewnienie bezpieczeństwa usług oferowanych lub udostępnianych przez sieci i systemy
informacyjne;
h. dochodzenia roszczeń wynikających z umów;
i. analizowania danych.
 
W innych celach OXYNET Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Klientów, na podstawie i o ile Klienci udzielili na to wyraźnej zgody – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 
IV. Zakres i sposób przetwarzania informacji, w tym danych osobowych
 
1. W trakcie kontaktu Klienta z OXYNET Sp. z o.o., w szczególności jako abonenci, osoby zainteresowane ofertą, kierujące pytania, w celu uzyskania wsparcia albo zamówienia usługlub produktów, OXYNET Sp. z o.o. gromadzi informacje na potrzeby realizacji wniosków Klienta i aby prowadzić komunikację. Zakres przechowywanych danych każdorazowo zależy od celu kontaktu i wybranych środków komunikacji.
2. Jeżeli Klient przekazuje swoje dane kontaktowe, takie jak numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, wpisując je w formularzach dostępnych w serwisie www.oxynet.pl w związku z zainteresowaniem usługami, OXYNET Sp. z o.o. wykorzystuje je do przedstawienia oferty. Gromadzi wówczas także informacje na temat daty i godziny przesyłanych zapytań oraz adresu IP urządzenia, z którego dokonano zgłoszenia.
3. Jeżeli Klient zamierza korzystać z oferowanych przez OXYNET Sp. z o.o. usług dobrowolnie zawiera umowę. Podaje wówczas swoje dane osobowe takie jak imię i nazwisko, numer PESEL albo nazwę, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz adres zamieszkania. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Jeżeli jednak Klient nie poda tych danych, przepisy prawa uniemożliwią świadczenie Klientowi usług i dokonywanie stosownych rozliczeń. Aby zapewnić wysoki poziom świadczonych usług oraz sprostać oczekiwaniom Klienta OXYNET Sp. z o.o. umożliwia podanie również innych danych osobowych, takich jak adres do korespondencji, numer telefonu czy adres poczty elektronicznej (e-mail) co usprawnia kontakt między stronami umowy i pozwala oferować
Klientowi coraz to lepsze produkty. W trakcie trwania umowy OXYNET Sp. z o.o. wchodzi w posiadanie również innych danych, takich jak:
a. dane transmisyjne, czyli dane o dostępie do internetu wraz z adresami elektronicznymi urządzeń komunikujących się między sobą, czasem trwania połączeń, ilości przesyłanych i odbieranych danych,;
b. dane o numerze rachunku bankowego Klienta i dane o banku lub instytucji płatniczej obsługującej Klienta, jeżeli Klient dokonuje płatności za ich pośrednictwem.
4. Kiedy Klient prowadzi rozmowy z przedstawicielami OXYNET Sp. z o.o. za pośrednictwem połączeń telefonicznych zazwyczaj są one rejestrowane. Nagrania przechowywane są dla zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług, w celach dowodowych oraz szkolenia personelu.
5. Gdy Klient odwiedza Biuro Obsługi Klienta, OXYNET Sp. z o.o. rejestruje imię i nazwisko, a wizerunek Klienta utrwalany jest na nagraniach kamer monitoringu rozmieszczonych w obiekcie. Jest to konieczne dla zapewnienia ochrony bezpieczeństwa osób i mienia.
6. Jeżeli czynności podejmowane są przez pełnomocnika, OXYNET Sp. z o.o. odnotowuje imię i nazwisko, numer PESEL oraz nazwę, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika. Służy to zapobieganiu ujawniania informacji osobom nie uprawnionym do dostępu do nich.
7. W przypadku, gdy płatności z tytułu świadczonych usług dokonywane są przez inną osobę, niż ta z którą zawarto umowę lub z rachunku bankowego do niej nie należącego, OXYNET Sp. z o.o. przechowuje informacje na temat tych płatności oraz imię i nazwisko lub nazwę płatnika, numer rachunku bankowego oraz adres jego posiadacza.
8. Jeżeli Klient udostępnił w celu otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną dane takie jak: numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, OXYNET Sp. z o.o. może wykorzystywać je w celach marketingowych, kierując do Klienta informacje o wydarzeniach, produktach i rozwiązaniach promujących oferowane usługi. W każdej chwili Klient może zrezygnować z otrzymywania treści promocyjnych, jak również swobodnie decydować o wyrażeniu lub nie wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji handlowych wybranymi środkami komunikacji.
9. Wówczas, kiedy Klient korzysta z serwisu www.oxynet.pl (w tym z elektronicznego biura obsługi klienta e-bok), OXYNET Sp. z o.o. wchodzi w posiadanie informacji częściowo wysyłanych automatycznie przez przeglądarki internetowe. Są one potrzebne do zapewnienia ich prawidłowego działania, a także umożliwienia Klientom użytkowania serwisów, w szczególności rejestracji czy logowania do konta klienta i jego obsługi, ich usprawniania oraz spełnienia przez OXYNET Sp. z o.o. wymagań w zakresie bezpieczeństwa i wymogów prawnych a ponadto do opracowywania statystyk i dokonywania badań analitycznych. Informacje te mogą zawierać dane takie jak: adres IP urządzenia, jego rodzaj, unikalny identyfikator, nazwę systemu operacyjnego, ustawienia przeglądarki, datę i godzinę przesyłanych zapytań oraz prezentować aktywności Klienta w serwisie internetowym. To, które konkretnie informacje OXYNET Sp. z o.o. uzyskuje, zależy od rodzaju urządzenia i ustawień oprogramowania używanego przez Klienta.
10. Jeżeli osoby ubiegają się o zatrudnienie w OXYNET Sp. z o.o., przekazują wówczas informacje takie jak: imię i nazwisko, adres, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. OXYNET Sp. z o.o. analizuje te dane i wykorzystuje je w celu podjęcia decyzji o zatrudnieniu. Decyzja o tym czy będą one przechowywane na potrzeby przyszłych rekrutacji zależy od osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 
V. Informacja o „cookies” w serwisie www.oxynet.pl
 
1. Serwis internetowy www.oxynet.pl wykorzystuje pliki z informacjami zwane ciasteczkami (ang. „cookies”) jedynie do konfiguracji serwisu tj. umożliwienia ustawienia funkcji i usług. „Cookies” to niewielka informacja tekstowa, wysyłana przez serwis internetowy do przeglądarek internetowych, które następnie przechowują je w urządzeniach, z których użytkownik korzysta (komputer, smartphone, smartwatch) lub uzyskują dostęp do informacji już przechowywanych. Tego rodzaju pliki, składają się z ciągów znaków, będących zakodowanymi informacjami na temat aktywności użytkownika w serwisie internetowym. Nie zawierają one danych pozwalających na ustalenie tożsamości użytkownika, ani nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym użytkownika i jego oprogramowaniu.
2. W każdej chwili użytkownik serwisu internetowego ma możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskania dostępu do informacji zawartych „cookies” za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego na swoim urządzeniu lub konfiguracji usługi (np. poprzez zmianę ustawień używanej przeglądarki internetowej). Standardowo przeglądarki internetowe pozwalają na zapisywanie plików „cookies”. Każdy użytkownik może zrezygnować z zapisywania plików "cookies", blokując przyjmowanie plików „cookies” na swoim urządzeniu oraz usunąć wszystkie zebrane wcześniej informacje.
Szczegółowe informacje o sposobie obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Całkowite uniemożliwienie umieszczania plików „cookies” w urządzeniu użytkownika może jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu z serwisu internetowego www.oxynet.pl.
 
VI. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu
 
Dane osobowe Klienta nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane, co oznacza, że żadne decyzje wywołujące wobec Klienta skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływające na Klienta nie są oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.
 
VII. Informacje o odbiorcach danych osobowych
 
Dane osobowe Klienta OXYNET Sp. z o.o. udostępnia wyłącznie, kiedy jest to konieczne dla prawidłowego świadczenia usług i w granicach prawa powszechnie obowiązującego, podmiotom gwarantującym bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych. OXYNET Sp. z o.o. dba o ochronę prywatności Klientów i nie sprzedaje danych osobowych.
 
Dane osobowe Klienta mogą być udostępnione:
1. Podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu OXYNET Sp. z o.o., w szczególności:
a. przedstawicielom w procesie obsługi klienta;
b. handlowcom pośredniczącym w sprzedaży usług;
c. montażystom sprzętu i technikom rozprowadzającym łącza;
d. podmiotom obsługującym sieci telekomunikacyjne;
e. podmiotom zapewniającym obsługę lub udostępniającym systemy teleinformatyczne;
f. podmiotom dostarczającym usługi telekomunikacyjne, w tym telewizję cyfrową;
g. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską niebędącym operatorami pocztowymi;
h. agencjom reklamowym;
i. podmiotom świadczącym usługi księgowe, kadrowe, doradcze lub prawne.
2. Innym administratorom danych osobowych działającym we własnym imieniu, tj.:
a. operatorom pocztowym;
b. bankom i instytucjom płatniczym;
c. podmiotom nabywającym wierzytelności;
d. biurom informacji gospodarczej.
3. Podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w tym sądom i prokuraturom, jeżeli wymaga tego prawo.
 
VIII. Okres przechowywania danych osobowych i kryteria ustalania tego okresu
 
Dane osobowe Klienta przetwarzane są w okresie obowiązywania umów. Następnie po ich zakończeniu i ograniczeniu ich zakresu do danych niezbędnych do wypełniania ciążących na OXYNET Sp. z o.o. obowiązków prawnych, przetwarzane są w okresie wskazanym w przepisach prawa powszechnie obowiązującego lub zgodnie z kryteriami w nich wyznaczonymi. W tym samym okresie dane osobowe Klienta przetwarzane są w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów OXYNET Sp. z o.o., jeżeli nie Klient nie sprzeciwia się temu. Ponadto, gdy istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Klienta lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli OXYNET Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Klienta zgody, robi to nie dłużej, niż do chwili, w której taką zgodę Klient wycofa.
 
IX. Uprawnienia
 
W związku z przetwarzaniem przez OXYNET Sp. z o.o. danych osobowych, Klientowi przysługuję poniższe uprawnienia dotyczące danych osobowych, realizowane w formie wniosku zgłoszonego Inspektorowi Ochrony Danych OXYNET Sp. z o.o.:
1. dostępu do danych osobowych, tj. uzyskania informacji, czy OXYNET Sp. z o.o. przetwarza dane Klienta, a jeśli tak, to w jakim zakresie,
2. sprostowania danych osobowych, w przypadku, gdy zdaniem Klienta są one nieprawidłowe lub niekompletne,
3. ograniczenia przetwarzania danych, tj. nakazania przechowywania danych dotychczas zebranych przez OXYNET Sp. z o.o. i wstrzymania dalszych operacji na danych, za wyjątkiem ich przechowywania,
4. usunięcia przetwarzania danych, które przetwarzane są przez OXYNET Sp. z o.o. bezpodstawnie,
5. przeniesienia danych osobowych, tj. przesłania danych innemu administratorowi danych (np. innemu operatorowi telekomunikacyjnemu) lub przesłania ich Klientowi.
 
W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną przez Klienta zgodę, Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego OXYNET Sp. z o.o. dokonał na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Klientowi przysługuje również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Klienta – wobec przetwarzania danych, które odbywa się w oparciu o wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów OXYNET Sp. z o.o.
 
Inspektor Ochrony Danych odpowiedzi udziela zazwyczaj w terminie do miesiąca od dnia wystąpienia przez Klienta z wnioskiem, chyba że w tym samym czasie poinformuje Klienta o przedłużeniu tego terminu o okres do maksymalnie dwóch kolejnych miesięcy, z uwagi na skomplikowany charakter wniosku lub liczbę zgłoszeń. Każdorazowo Klient proszony jest o podanie danych pozwalających zidentyfikować Klienta bez narażenia na udostępnienie informacji osobom nieuprawnionym.
 
X. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 
OXYNET Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się w sposób zgodny z przepisami prawa. Jeżeli jednak Klient uzna, iż doszło do naruszenia, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (następcy Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).
 
XI. Podstawowe informacje na temat zabezpieczania danych
 
OXYNET Sp. z o.o. wprowadził szereg środków technicznych i organizacyjnych, w tym stosownych procedur, mających zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych Klientów.
OXYNET Sp. z o.o. powołał Inspektora Ochrony Danych, który stale nadzoruje przetwarzanie danych Klientów oraz kontroluje zgodność podejmowanych działań z przepisami prawa. Pracownicy i przedstawiciele OXYNET Sp. z o.o. zostali przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych, a ich kwalifikacje są na bieżąco sprawdzane i podnoszone w związku z nowo powstającymi zagrożeniami. Dostęp do danych osobowych Klienta mają wyłącznie pracownicy i przedstawiciele działający z upoważnienia OXYNET Sp. z o.o.
 
XII. Zmiany w Polityce prywatności
 
Polityka prywatności OXYNET Sp. z o.o. obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.
Polityka prywatności OXYNET Sp. z o.o. może być okresowo aktualizowana. Aktualna wersja dostępna jest pod adresem www.oxynet.pl.